Tại Yên Bái: Giao ban Giám đốc Sở Công thương các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc