Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam