Công ty Điện lực Yên Bái: Văn hóa doanh nghiệp góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh