Trấn Yên: Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bền vững