Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Phối hợp chặt chẽ để xử lý vướng mắc cho các dự án vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài