Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Chủ động kế hoạch thực hiện đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản