Yên Bái dự Hội nghị xin ý kiến về Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn