Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX