Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc tại tỉnh Yên Bái