Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái