Hội thảo “Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển”