Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Đại hội phụ nữ tỉnh Yên Bái thứ XVI