39 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa XVI