Toàn văn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn