Yên Bái: Vinh danh gần 150 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước