Yên Bái: 57 tập thể được khen thưởng tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020