Yên Bái: Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý