Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Tích cực, chủ động tăng tốc, về đích những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020