Nâng cao chất lượng công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới