Tỉnh ủy Yên Bái lấy ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh