Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ