Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020: Yên Bái kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,3%