Yên Bái: Giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm