Thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020