Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII