Yên Bái: Tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư cao nhất cả nước